GMBK Årsmötes handlingar OBS Ej Uppdaterad2020
2020-06-06
Kallelse
Till Gävle motorbåtsklubbs Årsmöte Den 6 juni 2020kl. ca:12:30
Plats Gräsharen

I ut skicket finns följande
1. Verksamhets berättelse för 2019
2. Dagordning för mötet
3. Arrende stugor
4. Medlemsavgift 450 kr Inträdesavgift är 1000 kr
5. Medlemsavgift Pensionär 300 kr

Gävle Motorbåtsklubb Årsmöte 2020
Dagordning


§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Föredragande av dagordning
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
§ 4 Val av 2 st. Justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
§ 7 Skrivelser och rapporter ( Ny taxering Gräsharen syd)
§ 8 Kassarapport
§ 9 Verksamhets berättelse
§ 10 Revisorernas berättelse
§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen.
§ 12 Bestämmande av arvode till styrelsen. Förslag RSV norm 999kr
§ 13 Val av styrelseledamöter för de som står i tur att avgå föreslagna. Se Tablå nedan.
§ 14 Förslag se tabell nedan
§ 15 Rapporter: Medlems av giften och arrende för 2020 betalas senast den 30 Maj
§ 16 Stug Arrende avgift 2900 kr .Vite 300 kr vidförsenad inbetalning på påbörjad månad
§ 17 Medlems avgift för år 2019 . 450 kr & pensionär: 300 kr
§ 18 Fastställande av inträdes för år 2020 avgift 1000 kr ny medlem, obs gäller ej registrerade familjemedlemmar
§ 19 Avslutning och övriga frågor.


Styrelse Årsmöte 2019 Namn Mandat tid Årsmöte 2018
Ordförande Sittande Ove Svahn 2 år Omval
Vice Ordförande Sittande Rolf Samuelsson 2 år Omval
Sekreterare Omval Sten Samuelsson 2 år Sittande
Vice Sekreterare Sittande Barbro Larsson 2 år Omval
Kassör Omval Anneli Westlund 2 år Sittande
Revisor Omval Daniel Lang 2 år Ny val
Revisor Sittande Anders Wennberg 2 år Omval
Repr. till GBF. Sittande Anneli Westlund 2 år Omval
Ungdoms ansvarig Omval Sten Samuelsson 2 år Sittande
Ungdoms ansvarig Omval Kjell Hellström 2 år Sittande
Ungdoms ansvarig Omval Sixten Lundberg 2 år Sittande
Vaktmästare och Hamnfogde Omval Kjell Hellström2 år sittande
Klubbhus projekt Omval Ove Svahn 1 år Omval
Klubbhus projekt Omval Sten Samuelsson 1 år Omval
Klubbhus projekt Omval Kjell Hellström 1 år Omval
Klubbhus projekt Omval Sixten Lundberg 1 år Omval
Miljö ansvarig
Försäkrings ombud
Ordförande


Verksamhetsberättelse för G M B K år 2018

Under det gångna året har vi haft Årsmöte och 1 st. Styrelsemöte 1st. klubbmöten! och 2st. info. möten.. Gräsharens pärla har blivit GMBK’s klubbhus och markområdet, Medlemmarna har gemensamt bidragit till att lyfta fram det finna i klubbens aktivitetsområde, underhållsarbeten på klubbhuset.
Stigar har röjts en ny samlingsplats vid badviken är i ordningsställd, en belysningsstolpe vid stigen till toaletterna på plats.
En mycket viktig vid vår storbrygga är att det finns en SPARBÖSSA för våra gästande båtar,
Kan ses som en miljöavgift för till vår gamla klubb medlen det går oavkortat till underhåll.
Nu återstår endast att måla taket på klubbhuset.
Det har röjts upp efter vinterns vindfällen
Medlemsantalet 25 st. (obs inkluderar alla på samma adress i familjen)
Kassa rapport. Behållning vid årets resultat 12091kr
Vi finns på nätet www.gmbk.se och ökar våran tillgänglighet för nya medlemma.
Vi använda bankgiro som är 5712-8035. Inträdes för år 2018 avgift 1000 kr ny medlem
Switch nr 1236266969 Till GMBK är ordnat av kassör

Festaktiviteter har hållits i klubblokalen vid flera tillfällen.
Aktiviteter

1. Städdag den 2 Juni. Info möte om vad som är på gong
2. Årsmöte städdagen
3. Midsommar firandet.
4. Gräshars spelen 7Juli
5. Fisketävling 11 Augusti med surströmming/kräftfäst
6. Städdag den 8 september Info möte om vad som är på gong

Styrelsearbetet har varit, att se över framtida drift och utvecklingsområden och, för våra aktiviteter, och att planera klubbens framtid. Målet är att vi ska kunna fortsätta med upprustningen av klubbhuset. Gräsharens aktivitetsplaner för 2018 är, att repetera föregående års arrangemang. Fyller på med flera nyheter! Har på börjats projekt är en stig som rundar Långraten ett samarbete med alla på gräsharen, stigen kan bli ca:2 km

Men som ni vet, har allt ett pris, till er som förstår vad arbetskraft kan uträta, ett mycket STORT TACK !!!

Även till alla som har sponsat verksamheten STORT TACK!!!

Dra vi in vatten. I ordning ställer golvet i matkällaren. Vi ta reda på efter Vinterns framfart på Ön. Rökhuset upprustningen har ej påbörjas enligt tidigare planer men det kommer.

Till sist det har varit jättekul att vara ordförande med tanke på alla mycket lojala medlemmar. Det är styrkan i GMBK
Ove Svahn

Information för säsongen
Aktiviteter
1. Städdag start kl.10 den 1 juni. Grupp 4 ansvarar för fika (2 lit dricka 24 st. öl ½ kg kaffe 2 vetebröd och burk kakor) Info möte om vad som är på gong
2. Midsommar firandet. Start kl.1400 klär stången, dans kl.1500
3. Gräshars spelen 6 juli Samling kl.1400
4. Yin Yoga i juli mera info på Gräsharen.
5. Fisketävling 10 Augusti samling kl.1400 avslutas med surströmming/kräftfäst
6. Städdag den 7 september Grupp 4 ansvarar för förtäring (2 lit dricka 24 st. öl Korv med bröd) Info möte om vad som är på gong
Övriga arrangemang utlyses på GMBKs’ anslagstavlan. Det kommer att hållas styrelse – klubbmöten, plats klubbhuset.