Djuphamsvikens medlemsmöte
2020-06-13
Plats GMBK klubbhus kl.13:30
Dagordning:
1. Mötets öppnade
2. Fastställande av dagordningen Syftet med mötet är att behandla frågor som av olika anledningar inte kunde avslutas vid det ordinarie årsmötet 2019-04-24 (Föredragning revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen samt val av kassör). Vidare att behandla frågan om ändring av stadgarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning att mötet sammankallats enligt stadgarna
6. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 8. Beslut om stadgeändring avseende senaste tidpunkt för årsmöte. För att underlätta närvaro vid årsmötet samt förberedande styrelsearbete föreslår styrelsen att stadgarna ändras så att årsmötet kan hållas i början av sommaren med senaste datum den sista juni.
9. Val av kassör Kassören Maria Olsson har i god tid före det ordinarie årsmötet 2020-06-13 aviserat önskan om att lämna sin post. Trots detta har valberedningen inte funnit någon ersättare varför kassören kvarstår fram till detta extra möte men nu måste ett nyval ske. Alla ombedes föreslå kandidater och ta sitt ansvar för att föreningen kan fortsätta att fungera!
10. Mötet avslutas